Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Kogudus

 

 

Kogudus koosneb enamasti ühes piirkonnas – kirikukihelkonnas – elavatest kristlastest. Tema eesmärk on nii kuulutuse kui ka tegudega levitada rõõmusõnumit Jumala armastusest. Kristlik kogudus on nagu suur pere, mille rikkus peitub iga liikme erilisuses.

 

Kogudusega liitumine

Koguduse liikmeks saadakse ristimise sakramendi kaudu. Väikelapsed ristitakse nende vanema või hooldaja soovil ning kinnitusel, et last ka kristlikult kasvatatakse. Juba vastutusvõimelisse ikka jõudnud inimesed saavad koguduse täisõiguslikeks liikmeteks leeriõnnistamise ehk konfirmatsiooni kaudu. Ka need, kelle side kirikuga mistahes põhjusel nõrgaks jäänud või suisa kadunud on, ei pea kartma, et neile enam koguduse keskel kohta pole. Kõik on teretulnud!

Kui soovid saada koguduse liikmeks, võta julgelt ühendust oma (või oma kodukandi) kogudusega. Välismaal olles saab ühendust võtta Välis-Eesti piiskopkonna kogudusega – eestikeelseid jumalateenistusi peetakse lisaks Eestile veel mitmel pool maailmas.

 

Jumalateenistused ja palvused

on koguduse elu kesksed sündmused, millest võivad aga osa võtta ka need, kes pole koguduse liikmed. Jumalateenistustel toimuva tähendusest lugeda saad lugeda siitsamast kodulehelt.

Jumalateenistuste ja palvuste ajad leiad koguduste kontaktandmete lehelt.

 

Kiriklikud talitused

Lisaks jumalateenistustele ja palvustele teenib kogudus oma liikmeid (ja teisigi) läbi vaimulike talituste. Toimuvad ristimised ja leeriõnnistamised, laulatatakse abielusid, õnnistatakse kodusid, maetakse siit ilmast lahkunuid jne. Igal koguduseliikmel on õigus tulla  vaimuliku juurde pihile ning vajadusel paluda haigele õnnistamise ja võidmise talitust. Talituse läbiviimise sooviga tuleks pöörduda oma (või oma kodukandi) kogudusse.

 

Koguduse töövaldkonnad

Kogudustes leiab aset palju ja mitmekülgseid ettevõtmisi ja tegevusi. Tegutsevad lastele pühapäevakoolid ja pisut suurematele pakutakse mitmesugused vahvaid ettevõtmisi noortetöö raames, oma koht on kirikumuusika– ja heategevus- ehk diakooniatööl jne. Paljudes kogudustes peetakse piiblitunde, kust saab teadmisi ja on võimalus kaasa mõelda ja toimub arutelu loetu üle.

Igaüks leiab oma võimetekohase, sobiva ning meeldiva tegevuse koguduse elus kaasalöömiseks. Vastavalt koguduse võimalustele korraldatakse erinevaid tegevusi. Alati teretulnud uued mõtted ja igaüks võib ise mõne tegevuse algatada ja seda korraldada ning juhtida. Kiriku mitmesuguste töövaldkondade kohta saad pikemalt lugeda siitsamast kodulehelt.

 

Koguduse juhtimine

Koguduse vaimulik

Koguduse vaimulikuga võid rääkida kõikidest elu ja usuga seotud küsimustest. Kui oled ristitud, võid vaimuliku juurde ka pihile minna. Võid paluda, et vaimulik või terve kogudus palvetaks teemade eest, mis on Sinu jaoks olulised.

Vaimulik tuleb kutse peale ka haige juurde koju või haiglasse armulauda jagama. Kaitseväekaplanid on ajateenijate teenistuses. Vange ja nende omakseid aitavad vanglavaimulikud.

 

Koguduse juhatus ja nõukogu

Koguduse juhtimisel on vaimulikele abiks koguduse täisõiguslike liikmete hulgast valitud juhtorganid. Iga nelja aasta järel valib koguduse täiskogu enda hulgast koguduse strateegilisemat laadi küsimusi otsustama nõukogu, see omakorda valib koguduse igapäevase juhtimisega tegeleva juhatuse. Juhatuse esimees on paljudes kogudustes õpetaja kõige lähem kaastööline, kes aitab korraldada nii vaimulikku elu puudutavaid küsimusi, kui ka majanduseluga seonduvat.

Tööülesannete jaotus koguduse (ja ka üldkiriku) juhtimisel on kindlaks määratud EELK põhikirjas ja kirikuseadustikus.

 

Koguduse liikme õigused ja kohustused

Koguduse täieõiguslik liige, kes kuulub ka koguduse täiskogusse, on vähemalt 15-aastane, on korra aastas registreerinud koguduse kantseleis oma osalemise armulaual ning on teinud nimelise liikmeannetuse.

 

Koguduseliikme õigused

      •    võtta osa armulauast;
      •    lasta oma lapsed ristida;
      •    olla ristivanemaks;
      •    paluda koguduse eestpalvet (kas jumalateenistusel või eraviisiliselt);
      •    kutsuda vaimulik koju või hoolekandeasutusse, kui tunned selleks vajadust ega saa ise kirikusse tulla;
      •    paluda koguduselt materiaalset abi;
      •    valida ja kandideerida koguduse ja üldkiriku juhtorganitesse ning osaleda nii oma koguduse kui kogu kiriku elu ja arengu kujundamisel.

   

  Koguduseliikme kohustused

     •    elada püha elu Jeesuse Kristuse jüngrina ja Jumala lapsena;
     •    võtta osa pühapäevastest ja kirikupühade missadest, jõudumööda ka teistest teenistustest ja palvustest;
     •    palvetada koguduse, tema liikmete ja vaimulike ning kõigi teiste inimeste eest;
     •    toetada vaimulikult ning vajadusel ka materiaalselt oma ligimesi;
     •    annetada kirikule jumalariigi töö heaks kümnist (10% oma sissetulekutest) või muu summa, mille tunned olevat sobiva;
     •    osaleda koguduse elus muul sobilikul kombel.