Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Ettevalmistused

Koguduse nõukogu:

  • määrab uue nõukogu valitavate liikmete ja asendusliikmete arvu
  • otsustab kui mitu häält on igal täiskogu liikmel valimistel
  • võib taotleda, et kirikuvalitsus kehtestaks nõukogu valimiskorra, mis tagab teatud rühma(de) esindatuse nõukogus.

Koguduse juhatus:

1. Määrab isikud, kes koostavad koguduse täiskogu liikmete nimekirja.

2. Vähemalt 4 nädalat enne valimiste toimumist:

  • määrab valimiste täpse aja ja koha
  • määrab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest teatamise korra
  • teatab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest (vähemalt 4 nädala jooksul enne valimisi).

3. Vähemalt 2 nädalat enne valimiste toimumist:

  • koguduse liikmed seavad üles oma kandidaadid
  • registreerib esitatud kandidaadid
  • paneb välja esitatud kandidaatide nimekirja
  • valmib koguduse täiskogu liikmete nimekiri.

Juhul, kui koguduses ei õnnestunud viia läbi koguduse nõukogu valimisi, võib koguduse õpetaja taotleda konsistooriumilt loa nõukogu valimata jätmiseks ning nõukogu ülesannete andmiseks täiskogule. Põhjendatud taotlus koos praosti hinnanguga tuleb esitada EELK Konsistooriumile.