Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Soome Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koostööleping

Soome Evangeelne Luterlik Kirik  (Soome kirik) ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (Eesti kirik), tunnistades seda Piiblil põhinevat kristlikku usku, mida väljendavad kolm vana kiriku usutunnistust ning luterlikud usutunnistuskirjad, ning

olles oma usus osa Kristuse ühes ülemaailmses kirikus ja võttes osa tema antud ühise tunnistamise, teenimise ja ühtsuse edendamise ülesande täitmisest;

väärtustades mõlema kiriku ühist ajalugu ja luterlikku traditsiooni ning kuulumist ülemaailmsesse luterlike kirikute perekonda, samuti mõlema kiriku Luterliku Maailmaliidu ja Porvoo Osaduse liikmeks olekut;

püüdes vastavalt nendele kohustustele edendada kirikutevahelist koostööd ja nende liikmete vahelist mõistmist ja osadust ning väärtustades meie kirikute liikmete loodud muid koostöövorme;

pidades kirikutevahelise osaduse igakülgset arendamist oluliseks Kristuse evangeeliumi kuulutamisel ja tema antud teenimisülesande täitmisel maailmas;

austades teineteist võrdsete koostööpartneritena;

austades neid otsuseid, mis on seotud selle dokumendi sisuks oleva koostööga ja mida pooled võtavad vastu kehtivate seaduste ja kirikukorra raames,

kiidavad heaks selle koostöölepingu ja kohustuvad täitma selles sisalduvaid põhimõtteid järgnevalt:

 

1. PARAGRAHV

Pooled on teadlikud, et selle lepingu allakirjutamise ajal kehtiv kirikuseadus ja määrused suunavad koostööd, mille teostumisvormideks on

 1. kirikutevaheline koostöö;
 2. sõpruskoguduste tegevus;
 3. koostöö Soome kiriku ametlike misjoniorganisatsioonide ja Eesti kiriku vahel;
 4. koostöö Soome kiriklike organisatsioonide ja Eesti kiriku vahel.

 

2. PARAGRAHV

Pooled edendavad omavahelisi suhteid ja kommunikatsiooni. Seda tehakse eelkõige

 1. jagades teineteisega teavet kiriku- ja kirikutevahelise elu olulistest sündmustest;
 2. tehes külaskäike ja saates esindajaid üldkiriklikele sündmustele, kirikute sinodite koosolekutele ja kogudustesse;
 3. korraldades sõpruskoguduste ja kiriklike koostööorganisatsioonide kohtumisi;
 4. korraldades kiriku- ja koguduseelu ekspertide ühiskonsultatsioone;
 5. korraldades kirikute juhtkondade ja kirikute välissuhtlusega tegelejate vahelisi konsultatsioone.

 

3. PARAGRAHV

Pooled kannavad hoolt selle eest, et meie kirikute püsivalt või ajutiselt ühelt maalt teisele elama asunud liikmed leiaksid uues elukohas oma usutunnistusele vastava koguduseosaduse.

 

4. PARAGRAHV

Pooled kinnitavad, et kirikutes vaimulikuks pühitsetud võivad täita vaimuliku ameti ülesandeid järgnevalt:

 1. ühe kiriku vaimulik võib teises kirikus ajutiselt ja antud kiriku seaduste kohaselt osaleda jumala-teenistuste pidamisel;
 2. ühe kiriku vaimulik võib töötada vaimuliku ametis teises kirikus ning pidada vaimuliku ameti juurde kuuluvaid kiriklikke talitusi antud kiriku seaduste kohaselt.

 

5. PARAGRAHV

Selle koostöölepingu rakendamist ja arendamist puudutavate küsimustega tegeleb ning muudatusi selles lepingus valmistab ette ühine läbirääkimiste töörühm, kuhu kumbki kirik nimetab kaks esindajat.

Läbirääkimiste töörühm koguneb vähemalt üle aasta. Pooled võivad kutsuda appi nõuandjaid või eksperte.

Ametlikeks esindajateks seda lepingut puudutavates küsimustes on Soome kiriku kirikuvalitsuse välisosakond ja Eesti kiriku konsistoorium. Selle lepingu täitmisse puutuv kirjavahetus käib, kui pole lepitud kokku teisiti, läbi Eesti kiriku konsistooriumi ja Soome kiriku kirikuvalitsuse välisosakonna.

 

6. PARAGRAHV

See koostööleping jõustub kuu esimesel päeval pärast allakirjutamist ning kehtib kuus aastat, kui seda ei öelda üles  vähemalt kuus kuud enne lepingus seatud aja lõppemist.

 

Lepingu kehtivusajal võib poolte vastastikusel kokkuleppel teha lepingusse muudatusi.

 

Tartus 27. mail 2017

 

Kari Mäkinen                                                                                                            Urmas Viilma

Turu ja Soome peapiiskop                                               Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop