Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Porvoo deklaratsioon

Alla kirjutatud
Trondheim, Norra Kuningriik, 01.09.1996
Tallinn, Eesti Vabariik, 08.09.1996
London, Suurbritannia, 29.11.1996

Meie, Taani Kirik, Inglismaa Kirik, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Soome Evangeelne Luterlik Kirik, Islandi Evangeelne Luterlik Kirik, Iirimaa Kirik, Läti Evangeelne Luterlik Kirik, Leedu Evangeelne Luterlik Kirik, Norra Kirik, Šoti Episkopaalne Kirik, Rootsi Kirik ja Kirik Walesis, tuginedes oma ühisele arusaamale kiriku olemusest ja eesmärgist, fundamentaalsele kokkuleppele usus ning meie kokkuleppele episkopaadist kiriku apostlikkuse teenistuses, mis sisaldub Porvoo Ühisavalduse osades II-IV, esitame alljärgnevad tunnistused ja kohustused:

A (i) me tunnistame üksteise kirikuid kui kirikuid, mis kuuluvad Jeesuse Kristuse Ühte Pühasse Katoliiklikku ja Apostlikku Kirikusse ning mis osalevad kogu Jumala rahva apostlikus töös;

(ii) me tunnistame, et kõigis meie kirikutes jutlustatakse autentselt Jumala Sõna ning toimetatakse õigesti ristimise ja armulaua sakramente;

(iii) me tunnistame, et kõik meie kirikud jagavad apostliku usu ühist tunnistust;

(iv) me tunnistame, et meie ordineeritud vaimulikud ametid on antud Jumala poolt kui tema armu vahendid ning et neil on mitte ainult Vaimu seesmine kutsumus, vaid ka Kristuse volitused läbi kiriku, tema ihu;

(v) me tunnistame, et kõikides meie kirikutes on olemas ja toimib isikuline, kollegiaalne ja ühiskondlik ülevaatamine (episcope) erinevates vormides ning järjepidevuses apostliku elu, ülesande ja ametiga;

(vi) me tunnistame, et kõik meie kirikud hindavad ja säilitavad piiskopiametit kui nähtavat märki, mis väljendab ja teenib kiriku ühtsust ning järjepidevust apostlikus elus, missioonis ja ametis.

B Me kohustume:

(i) jagama ühist elu töös ja teenimises, palvetama üksteise eest ja üheskoos ning jagama võimalusi ja vahendeid;

(ii) võtma vastu üksteise liikmeid, et teenida neid sakramentaalselt ja muul pastoraalsel viisil;

(iii) pidama kõikide meie kirikute ristitud liikmeid meie oma kiriku liikmeiks;

(iv) vastu võtma diasporaa kogudusi kohalike kirikute ellu vastastikuseks rikastamiseks:

(v) vastu võtma vastavuses kehtivate seadustega piiskopi poolt piiskopi, preestri või diakoni ametisse ordineeritud ja meie poolt kutsutud isikuid oma kiriku vastavaisse ameteisse ilma ümber ordineerimata;

(vi) kutsuma üksteise piiskoppe tavapäraselt osa võtma käte pealepanemisest piiskoppide ordineerimisel märgina kiriku ühtsusest ja järjepidevusest;

(vii) töötama diakoniameti ühtse mõistmise heaks;

(viii) sisse seadma sobivad kollegiaalse ja kontsiliaarse nõupidamise vormid usu ja kirikukorra, elu ja töö tähtsate küsimuste lahendamiseks;

(ix) julgustama meie kirikute esindajaid nõu pidama ning kergendama õppimist ning ideede ja informatsiooni vahetamist teoloogilistes ja pastoraalsetes probleemides;

(x) moodustama kontaktgrupi, kes edendab meie kasvamist osaduses ja koordineerib käeoleva kokkuleppe täideviimist.