Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

EELK ja Ingeri ELK vaheline koostööleping

KOOSTÖÖLEPING

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (edaspidi Eesti Kirik) ja Ingeri Evangeelne Luterlik Kirik Venemaa territooriumil (edaspidi Ingeri Kirik), edaspidi nimetatud Pooled, on sõlminud käesoleva koostöölepingu (edaspidi Leping) selleks, et jätkata kirikutevahelist koostööd.

Mõlemad kirikud on tänulikud Jumalale selle eest, et koostöö toimub nüüd uutes ajaloolistes tingimustes, võimaluse eest legaalselt kuulutada evangeeliumi vastavalt luterlikule usutunnistusele, järgides mõlema riigi seadusi.

Arvestades, et Eesti ja Ingeri Kirikut lähendavad:

 • kuulumine Luterlikku Maailmaliitu, teistesse luterlikesse ühendustesse ja kirikute liitudesse;
 • koostöövalmidus teiste kristlike kirikute ja konfessioonidega;
 • kohalolek nende rahvaste juures, kes traditsiooniliselt järgivad luterlikku usutunnistust;
 • positiivne kogemus omavahelistest suhetest, sealhulgas Eesti Kiriku kanooniline osalemine ingeri luterlikes kogudustes nõukogude ajal;
 • teineteise teoloogiliste seisukohtade austamine,

on Pooled sõlminud käesoleva Lepingu.


1. artikkel

Pooled lepivad kokku koostöös järgnevates valdkondades:

 • teoloogiline ja kiriklik haridus ning õpetus;
 • vaimulik teenimine Vene Föderatsioonis eelkõige nende rahvaste juures, kes traditsiooniliselt järgivad luterlikku usutunnistust;
 • vaimulik töö Eestis elavate ingerlastega;
 • vaimulik töö eestlastega, kes elavad Vene Föderatsiooni territooriumil;
 • sõbralike suhete arendamine koguduste vahel ning vastastikuste külastuste organiseerimine;
 • diakooniatöö nii kogudustes kui ka ühiskonnas.


2. artikkel

Koostöö arendamiseks Pooled:

 • informeerivad teineteist suurematest kiriklikest ja kirikule tähtsamatest sündmustest;
 • korraldavad Poolte esindajate ja koguduste kohtumisi;
 • viivad läbi konsultatsioone, milles osalevad Poolte esindajad.


3. artikkel

Pooled arvestavad oma töös nende luterlaste vaimulike huvidega, kes kuuluvad või võiksid kuuluda ühe Poole liikmeskonda, kuid elavad territooriumil, kus kanooniliselt tegutseb Lepingu teine Pool.


4. artikkel

Pooled nõustuvad tingimusega, et Poolte töötegijad, teenides teineteise alluvuses, kohustuvad järgima Poolte kiriklikke seadusi ja õiguslikke norme.


5. artikkel

Pooled hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võiks viia koguduste rajamiseni teise Poole kanoonilise teenimise territooriumil, v.a ajalooliste koguduste taastamine.


6. artikkel

Poolte majandusliku koostöö küsimustes lepitakse kokku eraldi peetavatel läbirääkimistel.


7. artikkel

Pooled toetavad koostööd informatsiooni vahetamisega.


8. artikkel

Käesoleva Lepingu raames tehtava töö koordineerimiseks võivad Pooled moodustada oma esindajatest komisjoni. Võimalikud erimeelsused nii Lepingu tõlgendamisel kui ka rakendamisel lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel.


9. artikkel

Lepingu kinnitavad Eesti Kiriku kirikukogu ja Ingeri Kiriku sinod.


10. artikkel

Käesolev Leping jõustub allakirjutamise kuupäevast. Leping sõlmitakse viieaastase kehtivusajaga ja seda võib pikendada. Aasta enne Lepingu kehtivuse lõppu hinnatakse tehtud koostööd, tehakse võimalikke parandusi ja täiendavaid ettepanekuid Lepingu tekstis. Käesolev Leping on koostatud eesti ja vene keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdse jõuga.


Peterburis 19. veebruaril 2011. aastal

Andres Põder
Peapiiskop
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 

Aarre Kuukauppi
Piiskop
Ingeri Evangeelne Luterlik Kirik Venemaa territooriumil

***

Käesolevaga pikendatakse ülaltoodud koostöölepingut viie aasta võrra kuni aastani 2021 koostöölepingu 10. artikli ja mõlema kirikuvalitsuse otsuse alusel.

Peterburis 21. veebruaril 2016. aastal

Urmas Viilma
Peapiiskop
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Aarre Kuukauppi
Piiskop
Ingeri Evangeelne Luterlik Kirik Venemaa territooriumil

***

Käesolevaga pikendatakse ülaltoodud koostöölepingut viie aasta võrra kuni aastani 2027 koostöölepingu 10. artikli ja mõlema kirikuvalitsuse otsuse alusel.

Tallinnas 27. mail 2022. aastal

Urmas Viilma
Peapiiskop
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Ivan Laptev
Piiskop
Ingeri Evangeelne Luterlik Kirik Venemaa territooriumil