The Estonian Evengelical Lutheran Church

Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Viron evankelis-luterilaisen kirkon välillä

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko (Suomen kirkko) ja Viron evankelis-luterilainen kirkko (Viron kirkko) tunnustaen sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa; sekä

osallistuen uskossaan Kristuksen yhteen universaaliin Kirkkoon ja hänen antamaansa tehtävään edistää yhteistä todistusta, palvelua ja ykseyttä;

pitäen arvokkaana kummankin kirkon yhteistä historiaa ja luterilaista perintöä ja kuulumista maailmanlaajaan luterilaiseen kirkkoperheeseen sekä molempien jäsenyyttä Luterilaisessa Maailmanliitossa ja Porvoon kirkkoyhteisössä;

pyrkien näiden sitoutumistensa mukaisesti edistämään kirkkojen välistä yhteistyötä ja niiden jäsenten välistä ymmärtämystä ja yhteyttä sekä arvostaen kirkkojemme jäsenten luomia muita yhteistyömuotoja;

pitäen kirkkojen välisen yhteyden kaikinpuolista kehittämistä tärkeänä Kristuksen evankeliumin julistamiseksi maailmalle ja hänen antamansa palvelutehtävän toteuttamiseksi maailmassa;

kunnioittaen toisiaan tasavertaisina yhteistyöosapuolina;

pitäen arvossa niitä päätöksiä, jotka liittyvät tämän asiakirjan tarkoittamaan yhteistyöhön ja joita osapuolet voimassa olevien lakien ja kirkkojärjestyksensä mukaisesti tekevät,

hyväksyvät tämän yhteistyöasiakirjan ja sitoutuvat noudattamaan sen sisältämiä periaatteita seuraavasti:

 

1. ARTIKLA

Osapuolet toteavat, että tämän asiakirjan allekirjoitushetkellä voimassa oleva kirkkolaki ja kirkkojen säännökset ohjaavat yhteistyötä, jonka ilmenemismuotoja ovat

 1. Kirkkojen välinen yhteistyö
 2. Ystävyysseurakuntatoiminta.
 3. Yhteistyö Suomen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja Viron kirkon välillä.
 4. Yhteistyö suomalaisten kirkollisten järjestöjen ja Viron kirkon välillä.

 

2. ARTIKLA

Yhteistyöosapuolet edistävät keskinäistä vuorovaikutusta ja viestintää. Tämä tapahtuu erityisesti:

 1. Tiedottamalla toisilleen kirkollisen ja kirkkojenvälisen elämän tärkeistä tapahtumista.
 2. Tekemällä vierailuja ja lähettämällä edustajia yleiskirkollisiin tilaisuuksiin, kirkkojen synodien kokouksiin ja seurakuntiin.
 3. Järjestämällä ystävyysseurakuntien ja kirkollisten yhteistyöjärjestöjen tapaamisia.
 4. Järjestämällä yhteisiä konsultaatioita kirkollisen ja seurakuntaelämän asiantuntijoille.
 5. Pitämällä kirkkojen johdon ja ulkoasioita hoitavien välisiä konsultaatioita.

 

3. ARTIKLA

Yhteistyöosapuolet tukevat sitä, että pysyvästi tai tilapäisesti maasta toiseen muuttaneet kirkkojemme jäsenet löytäisivät uudella asuinseudullaan oman tunnustuksensa mukaisen seurakuntayhteyden.

 

4. ARTIKLA

Yhteistyöosapuolet toteavat, että kirkoissa papiksi vihityt voivat toimittaa pappisvirkaan kuuluvia tehtäviä seuraavasti:

 1. Toisen kirkon pappi voi toisessa kirkossa tilapäisesti ja asianomaisen kirkon säädösten mukaisesti osallistua jumalanpalveluksen toimittamiseen.
 2. Toisen kirkon pappi voi toimia papin virassa toisessa kirkossa sekä suorittaa pappisvirkaan kuuluvia kirkollisia toimituksia niin kuin siitä asianomaisen kirkon säädöksissä määrätään.

 

5. ARTIKLA

Tämän yhteistyöasiakirjan soveltamista ja kehittämistä koskevia kysymyksiä käsittelee ja tämän yhteistyöasiakirjan muutokset valmistelee yhteinen neuvottelukunta, johon kumpikin kirkko nimeää kaksi edustajaa.

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään joka toinen vuosi. Osapuolilla voi olla apuna neuvonantajia tai asiantuntijoita.

Viralliset edustajat tätä sopimusta koskevissa asioissa ovat Suomen kirkon kirkkohallituksen ulkoasiain osasto ja Viron kirkon konsistori. Tämän sopimuksen toteuttamista koskeva kirjeenvaihto ohjataan, ellei toisin sovita, Viron kirkon konsistorille ja Suomen kirkon kirkkohallituksen ulkoasiain osastolle.

 

6. ARTIKLA

Tämä yhteistyöasiakirja astuu voimaan allekirjoitusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä ja on voimassa kuusi vuotta kerrallaan, ellei sitä irtisanota vähintään kuutta kuukautta ennen määräajan umpeen kulumista.

Yhteistyöasiakirjan voimassa ollessa voidaan osapuolten yhteisellä sopimuksella tehdä muutoksia asiakirjaan.

 

Tartossa 27. toukokuuta 2017

 

Kari Mäkinen                                                                    Urmas Viilma

Turun ja Suomen arkkipiispa                                              Viron evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa