7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
3. jagu. Erakorraline revideerimine

§ 350. Erakorralise revideerimise määramine

(1) Praostkonna erakorralise revideerimise määrab peapiiskop, konsistoorium või praostkonna praost.
(2) Koguduse erakorralise revideerimise määrab peapiiskop, konsistoorium, praostkonna praost, koguduse nõukogu või koguduse juhatus.
(3) Erakorralise revideerimise läbiviijaks määrab:
     1) peapiiskop või konsistoorium - EELK revisjonikomisjoni;
     2) praostkonna praost - praostkonna revisjonikomisjoni või revidendi;
     3) koguduse nõukogu või koguduse juhatus - koguduse revisjonikomisjoni või revidendi.
(4) Erakorralise revideerimise määramise otsuses peab olema määratud tähtaeg, millal tuleb revisjoniakt revideerimise määranud organile või ametiisikule esitada, samuti tuleb otsuses anda juhised revideeritavate valdkondade ja küsimuste kohta.
(5) Erakorralise revideerimise kulud kaetakse revideerimise määranud organi eelarvest.
(6) Revisjonikomisjon või revident võib vastavalt revideerimise määranud organilt või ametiisikult saadud ülesandele viibida kohal ja fikseerida vajalikud asjaolud, kui toimub varade ja asjaajamise üleandmine ühelt organilt või ametiisikult teisele.TAGASI