6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 237. Erakorraliste valimiste toimumise alused

(1) Kui koguduse nõukogu ei täida oma ülesandeid või kahjustab koguduse tegevust, samuti kui nõukogu liikmete arv on langenud alla kahe kolmandiku kindlaksmääratust või kui koguduse õpetaja seda taotleb, on konsistooriumil õigus kuulutada välja uued nõukogu valimised. Sel juhul määrab valimiste läbiviimise korra konsistoorium.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel otsustab konsistoorium, kuidas on kuni nõukogu erakorraliste valimiste läbiviimiseni korraldatud koguduse nõukogu ja juhatuse ülesannete täitmine.TAGASI