6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
1. jagu. Üldsätted

§ 206. Koguduse nõukogu poolt valitud ametiisiku tagasikutsumine ja uue ametiisiku valimised

(1) Koguduse nõukogul on õigus tagasi kutsuda enda poolt valitud ametiisik (juhatuse valitav liige, revident, revisjonikomisjoni liige, sinodi saadik ja asendussaadik).
(2) Tagasikutsutud või surma läbi lahkunud isiku asemele valitud ametiisiku volitused kehtivad kuni järgmiste juhtorgani või ametiisiku korraliste valimisteni.TAGASI