5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
6. jagu. Konsistooriumi istungi protokoll

§ 144. Konsistooriumi istungi protokoll

(1) Konsistooriumi otsused kantakse protokolli.
(2) Istungi protokolli koostab protokollija viie tööpäeva jooksul pärast istungit.
(3) Protokolli kantakse kõik päevakorraküsimused koos vastuvõetud protokollilise otsusega või viitega vastuvõetud aktile.
(4) Protokollile lisatakse kõik istungil vastuvõetud aktid nende vastuvõtmise järjekorras.
(5) Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija viie tööpäeva jooksul pärast istungit.
(6) tunnistatud kehtetuks 29.11.2017.
(7) Protokoll vaadatakse läbi järgmise istungi alguses. Konsistooriumi liikme soovil võib konsistoorium teha protokollilises otsuses redaktsioonilisi muudatusi.TAGASI