5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
5. jagu. Konsistooriumi aktid

§ 142. Konsistooriumi aktide vormistamine

(1) Peapiiskop või piiskop kirjutab alla kõigile konsistooriumi aktidele.
(2) tunnistatud kehtetuks 29.11.2017.
(3) Kantsler annab kaasallkirja konsistooriumi määrusele, otsusele ja selgitusele ning kirjutab alla nende aktide lisadele.
(4) Konsistooriumi akt saadetakse vastavalt akti sisule ajalehe "Eesti Kirik" toimetustele ning institutsioonidele ja isikutele, keda akti sisu konkreetselt puudutab, seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.TAGASI