5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
1. jagu. Üldsätted

§ 129. Konsistooriumi pädevus

Konsistooriumi pädevuses on lisaks põhikirjas nimetatule:
1) kirikukogu otsuste täideviimiseks vajalike otsuste ja määruste vastuvõtmine;
2) kiriku töövaldkondade tegevuse koordineerimine;
3) kiriku esindamine suhetes riigiasutustega ja ühiskondlike organisatsioonidega;
4) välissuhete korraldamine;
5) visitatsioonikorra kehtestamine;
6) kirikutöötajatele kutsete omistamise korra kehtestamine;
7) vaimulike teenistuskirjade pidamine;
8) kirikuregistrite pidamine;
9) kiriku avalike suhete korraldamine;
10) teiste kirikuseadustikus ettenähtud küsimuste otsustamine.TAGASI