« tagasi

Piibel ja teoloogia


Kas ristimisega saab kõik patud andeks? Ma olen küll juba mõne aja eest ristitud, kuid siiski vahest mõtlen kas Jumal on mulle ikka andestanud, et minu elu enne Jumala juurde tulekut oli nii patune ja vale. Kahetsen oma vana elu ja ikka vaevab > mind, et kas mulle on ikka kõik vana andestatud. Tean et juba andestatud asju ei tohi Jumala ette tuua aga kuidas ma tean, et mulle on andestatud?

Pühakirja järgi teostub ristimises pattude andeksandmine (Ap 2:38; 22:16; Rm 6:3jj). Sedasama kinnitavad ka kiriku usutunnistuskirjad, näiteks seisab Nikaia usutunnistuses: "Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks." Martin Luther ütleb Väikses Katekismuses: "Ristimine saadab pattude andeksandmist, lunastab surmast ja kuradist ning annab igavest õndsust kõigile, kes seda usuvad, mida Jumala Sõna ja tõotus ütleb."

Oma ristimiskorras soovitab Luther preestril pärast ristimist lapsele ristimiskleiti selga pannes öelda: "Kõigeväeline Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes Sind on uuesti sünnitanud vee ja Püha Vaimu läbi ning sulle kõik sinu patud andeks andnud, kinnitatu sind oma armuga igaveseks eluks." Sedasama kinnitab Martin Luther ka Suures Katekismuses, öeldes, et ristimine toob pattude andeksandmise ja vabastab inimese patu orjusest.

Ristimise tähendus on lühidalt kokkuvõetav järgmiselt:
- ristimine on inimese jaoks uus algus, uuestisündimine (Jh 3:5; Tt 3:5), mis saab talle osaks Jumala armu läbi;
- ristimine vabastab inimese patu orjusest (Rm 5:12-6:11), kingib pattude andeksandmise ja igavese elu; kuna kõik inimesed on patused ning kannavad endas pärispatu süüd, vajavad kõik ka ristimist, sest ilma selleta ei ole inimene suuteline õndsaks saama (Augsburgi usutunnistus II);
- ristimise kaudu ühendatakse inimene Kristusega (Gl 3:26-28), temast saab Kristuse Ihu ja koguduse liige (1Kr 12:13j; Ef 4:5);
- ristimise läbi saab inimene võimeliseks elama uut elu Jumala lapsena.

Ristimine on Jumala tahe ja Kristuse käsk, et inimesed võiksid seeläbi õndsaks saada (Mk 16:16; Jh 3:5). Kui inimene kahetseb oma patte ning usub Jumala tõotustesse ja Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes on meid oma kannatuste, ristisurma ja ülestõusmise läbi lunastanud, siis võib ta olla julge, et tema patud on andeks andnud ja Jumal on ta oma lapsena vastu võtnud.

Paraku patustavad inimesed ka pärast ristimist. See ei tühista ristimise armu, vaid inimene võib meeleparanduses üha selle juurde tagasi pöörduda. Martin Luther ütleb Väikses Katekismuses: "Vana Aadam meie sees peab igapäevase patukahetsemise ja meeleparanduse läbi uputatama ja surema koos kõigi pattude ja kurjade himudega, ja iga päev peab jälle väljuma ja tõusma üles uus inimene, kes elaks õiguses ja puhtuses Jumala ees igavesti." Lisaks sellele on Jumal andnud oma kirikule pattude andeksandmise meelevalla, mida kirik teostab oma vaimulike läbi pihi ehk meeleparanduse sakramendi kaudu, milles inimene tunnistab oma patud ning saab need vaimuliku lahtimõistva sõna läbi andeks.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
25.09.2008

�les üles