9. OSA. KIRIKUKARI
1. peatükk. Üldsätted

§ 383. Mõisted

Kirikuseadustiku käesolevas osas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) EELK teenistuskorra rikkumine on vaimuliku ameti teostamise õiguse kuritarvitamine, ametivõimu ja -volituste ületamine, vaimuliku ametiülesannete ja -kohustuste tahtlik mittetäitmine ja vaimuliku ametivande rikkumine.
2) Kõlblusvastane tegu on raske eksimus Jumala käsu ja pühakirjas ilmutatud kõlblusnormide vastu.
3) Usulise väärõpetuse levitamine on kiriku õpetusega vastuolus olevate seisukohtade teadlik ja tahtlik levitamine.TAGASI