7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
3. jagu. Erakorraline revideerimine

§ 352. Erakorralise revideerimise sisu ja revisjoniaruanne

(1) Erakorralisel revideerimisel lähtutakse §-s 350 lõikes 4 nimetatud küsimustest ja valdkondadest, samuti juhistest, mis on antud erakorralise revideerimise määranud organi poolt. Revideerimise käigus antakse vajadusel hinnang ka revideeritava institutsiooni revisjoniorgani tegevusele.
(2) Erakorralise revideerimise kohta koostatakse revisjoniaruanne.
(3) Revisjoniaruande üks originaal edastatakse kahe nädala jooksul pärast revideerimist institutsioonile, mida revideeriti, samuti erakorralise revideerimise määranud organile.TAGASI