7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
3. jagu. Erakorraline revideerimine

§ 351. Erakorralise revideerimise toimumisest etteteatamine ja revideerimise ettevalmistamine

(1) Erakorralise revideerimise toimumisest teatab erakorralise revideerimise määranud organ revideeritavale ette vähemalt viis kalendripäeva. Teates võib olla märgitud, millised dokumendid tuleb revideerijale esitada koopiatena või milliste dokumentidega tuleb võimaldada revideerija esindajal tutvuda enne revideerimist või revideerimise päeval. Teates peab olema märgitud revideerimise sisuline ja ajaline ulatus ning revisjoniakti esitamise tähtaeg.
(2) Revideeritava institutsiooni juhtorgani liikmed ja ametiisikud peavad võimaldama revideerijal tutvuda revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
(3) Revideerimise juures peab viibima revideeritava institutsiooni raamatupidaja. Erakorralise revideerimise määranud organil või revideerijal on õigus nõuda, et revideerimise juures viibiks ka mõni revideeritava institutsiooni juhtorgani liige või töötaja.TAGASI