7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
3. jagu. Muud sätted

§ 318. Järelevalve

(1) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(2) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(3) Konsistooriumil on õigus peatada raha eraldamine allasutusele või projektile, kui on selgunud eraldatud raha õiguspäratu või sihipäratu kasutamine. Kasutamata osa eraldisest arvatakse konsistooriumi otsusega eelarveaasta lõppedes konsistooriumi reservfondi.TAGASI