6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
2. jagu. Koguduse andmekogud

§ 274. Isikuandmete kaitse

(1) Koguduse andmekogudes sisalduvate isikuandmete töötlemise eest vastutab koguduse juhatus.
(2) Koguduse andmekogudes olevaid isikuandmeid võib töödelda vaid sellekohase volituse saanud isik.
(3) Konsistoorium kehtestab isikuandmete kaitse eeskirja, milles sätestatakse:
     1) isikuandmete töötlemise eesmärgid;
     2) töödeldavate isikuandmete koosseis;
     3) isikuandmete töötlemise ja säilitamise kord ja viis;
     4) isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise tingimused.TAGASI