6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 238. Erakorraliste valimiste läbiviimise kord

(1) Erakorraliste valimiste tähtaja ja läbiviimise korra (sh nõukogu liikmete ja nende asemike arvu määramine, kandidaatide ülesseadmise kord, hääletamise läbiviimise kord) otsustab konsistoorium, küsides eelnevalt praostkonna praosti ja koguduse õpetaja sellekohase arvamuse. Oma otsuses määrab konsistoorium organi või ametiisiku, kes vastutab erakorraliste valimiste korrakohase läbiviimise eest.
(2) Toimingud, millede läbiviimise erikorda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud konsistooriumi otsuses ei sätestata, viiakse läbi käesolevas seaduses toodud üldkorras.TAGASI