6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 236. Koguduse nõukogu ülesannete andmine täiskogule

(1) Koguduse täiskogul on õigus konsistooriumi loal koguduse nõukogu mitte valida. Sel juhul täidab kõiki nõukogu ülesandeid koguduse täiskogu.
(2) Nõukogu ülesannete täiskogule andmise loa saamiseks esitab koguduse õpetaja taotluse konsistooriumile. Taotlus peab sisaldama sellekohast põhjendust.
(3) Tunnistatud kehtetuks 25.11.2009.
(4) Konsistoorium vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul pärast selle kättesaamist ning otsustab selle rahuldada või rahuldamata jätta. Taotluse rahuldamise korral võib konsistoorium määrata, millisest hetkest alates koguduse täiskogu nõukogu ülesandeid täitma hakkab.
(5) Teistsugune nõukogu valimiskord on tähtajaline. Konsistooriumil on õigus nõuda koguduse nõukogu valimiste korraldamist üldises korras kirikukogu määratud ajavahemikul või korraldada koguduse nõukogu erakorralised valimised.TAGASI