6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 235. Teistsuguse valimiskorra üldised nõuded

Teistsuguse valimiskorra kehtestamisel kehtivad üldised nõuded:
1) Täiskogu liikmetele edastatavas teates nõukogu valimistest kirjeldatakse teistsugusest valimiskorrast tulenevaid erisusi (koguduse jagunemine osakogudusteks, osakoguduste eristamise alused ja nimed, osakoguduste esindajate arv nõukogus, täiskogu liikme osakoguduse nimekirja kandmise kord jmt).
2) Koguduse täiskogul ei ole õigust vähendada valitava nõukogu liikmete ja asendusliikmete arvu või muuta selles osakoguduste esindajate arvu.
3) Koguduse täiskogu liige on valimistel osaledes kohustatud hiljemalt valimissedeli vastuvõtmisel valima osakoguduse, mille liikmena ta valimistel osaleb. Osakogudus arvestatakse valituks, kui täiskogu liige osaleb osakoguduse liikmekandidaadi ülesseadmisel või annab nõusoleku enda kandidatuuri ülesseadmiseks. Täiskogu liige kinnitab enda kuulumist osakogudusse allkirja andmisega täiskogu liikmete nimekirjas olevasse lahtrisse. Täiskogu liikmel ei ole õigust kuni valimiste lõppemiseni enda kuulumist osakogudusse muuta.
4) Koguduse juhatus koostab kandidaatide koondnimekirja iga osakoguduse jaoks eraldi. Koguduse juhatusel on õigus esitada kandidaate iga osakoguduse nimel.
5) Täiskogu koosolekul, millel valitakse või alustatakse koguduse nõukogu valimistega, võib kandidaadi üles seada juhul kui selgub, et vähemalt ühe osakoguduse kandidaate on esitatud vähem, kui konsistooriumi poolt määratud osakoguduse esindajate arv.
6) Valimiskomisjoni valitakse iga osakoguduse liige.
7) Iga osakoguduse liikmed hääletavad valimissedeliga, mille päisesse on kantud selle osakoguduse nimetus ja eristamise alus (nt Püha Sakariase osakogudus (vaegkuuljate töö)).
8) Iga osakoguduse hääletustulemused tehakse kindlaks ja kantakse hääletus- ja valimistulemuste protokolli eraldi.
9) Valimistulemused tehakse kindlaks iga osakoguduse kohta eraldi.
10) Osakoguduse valitud esindaja lahkumisel koguduse nõukogust asendab teda sama osakoguduse valitud enim hääli saanud asendusliige. Juhul kui sama osakoguduse asendusliiget ei ole, asendab teda teise või teiste osakoguuste enim hääli saanud asendusliige.TAGASI