6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 234. Teistsuguse valimiskorra taotlemine

(1) Koguduse nõukogu esitab taotluse teistsuguse valimiskorra kehtestamiseks hiljemalt neli kuud enne kirikukogu kehtestatud valimiste üldise ajavahemiku lõppu konsistooriumile. Taotlus peab sisaldama sellekohase põhjenduse (osakoguduste eristamise alused, osakoguduste eeldatavad suurused ja nimetused jmt) ning ettepaneku valitava nõukogu liikmete ja asendusliikmete mandaatide jagunemise kohta osakoguduste vahel. Taotlusele lisatakse koguduse õpetaja kirjalik arvamus teistsuguse valimiskorra kohaldamise otstarbekusest ning ärakiri koguduse nõukogu otsusest valitava nõukogu liikmete ja asendusliikmete arvu kohta.
(2) Tunnistatud kehtetuks 25.11.2009.
(3) Konsistoorium vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul pärast selle kättesaamist ning otsustab selle rahuldada või tagasi lükata. Taotluse rahuldamisel on konsistooriumil õigus jagada kogudus osakogudusteks ning jagada osakogudustele eraldatavad mandaadid valitavas nõukogus erinevalt koguduse nõukogu ettepanekust.
(4) Teistsugune nõukogu valimiskord on tähtajatu. Konsistooriumil on õigus nõuda koguduse nõukogu valimiste korraldamist üldises korras kirikukogu määratud ajavahemikul või korraldada koguduse nõukogu erakorralised valimised.TAGASI