6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
6. jagu. Muud sätted

§ 200. EELK-sse mitte kuuluva koguduse vastuvõtmine EELK-sse

(1) EELK-sse mitte kuuluv kogudus esitab taotluse EELK-sse vastuvõtmise kohta konsistooriumile. Konsistoorium teatab taotlejale nõusolekust koguduse vastuvõtmiseks või sellest keeldumisest kuue kuu jooksul.
(2) Koguduse EELK-sse vastuvõtmise üle otsustab kirikukogu.TAGASI