6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 190. Koguduste ühinemise otsustamine ühinevate koguduste täiskogude poolt

(1) Kui konsistoorium andis nõusoleku koguduste ühinemiseks, kutsub selle praostkonna praost, kuhu kogudus kuulub, kokku koguduse täiskogu koosoleku. Täiskogu koosolekud kutsutakse eraldi kokku igas ühinemistaotluse esitanud koguduses.
(2) Täiskogu koosolek tuleb kutsuda kokku mitte vähem kui nelja ning mitte enam kui kaheksa nädala jooksul pärast konsistooriumi otsusest teadasaamist. Koosoleku kokkukutsumise teates nimetatakse koosoleku esialgne päevakord ning viis, kuidas koguduse täiskogu liikmed saavad tutvuda ühinemistaotluse ja selle lisadega.
(3) Koguduse täiskogu koosolekut, millel otsustatakse koguduste ühinemise üle, juhatab praost.
(4) Koguduste ühinemise heakskiitmiseks peab täiskogu ühinemistaotluse heaks kiitma. Ühinemisega lõpetatavas koguduses on ühinemise otsus vastu võetud, kui koguduse täiskogu otsustab koguduse lõpetada. Lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku täiskogu koosolekul osalenud liikmetest. Lõpetatavas koguduses võib täiskogu valida vähemalt kaheliikmelise likvideerimiskomisjoni.
(5) Kui koguduse täiskogu ühinemistaotlust heaks ei kiida, loetakse ühinemine nurjunuks.
(6) Koosoleku käik protokollitakse. Protokollimiseks valivad täiskogu liikmed endi hulgast protokollija ja kolm protokollile allakirjutajat.
(7) Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija ja kolm selleks valitud allakirjutajat. Täiskogu koosoleku protokolli ärakirja saadab praost kahe nädala jooksul pärast koosolekut konsistooriumile. Ärakirja õigsuse kinnitab praost.TAGASI