6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 189. Konsistooriumi nõusolek koguduste ühinemiseks

(1) Konsistoorium otsustab kahe kuu jooksul pärast ühinemistaotluse ja arvamuste saamist, kas ta annab nõusoleku koguduste ühinemiseks või mitte.
(2) Kui konsistoorium andis nõusoleku kihelkondlike koguduste ühinemiseks, määrab ta oma otsusega ühinemisjärgse koguduse kihelkonna piirid.
(3) Konsistooriumi vastus ühinemiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta saadetakse kirjalikult ühinemistaotluse teinud kogudustele ning nende koguduste praostkondade praostidele.TAGASI