6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 187. Koguduste ühinemise taotlus

(1) Koguduste ühinemise taotluse esitab koguduse juhatus nõukogu heakskiidul praostkonna praostile. Taotluses märgitakse ära:
     1) kogudused, millega ühinemist soovitakse;
     2) ühinemistingimuste kirjeldus, s.h millise koguduse tegevus lõpetatakse (edaspidi ühendatav kogudus) ja millisele kogudusele (edaspidi ühendav kogudus) antakse üle ühineva koguduse vara ja kohustused;
     3) ettepanek ühinemisjärgse koguduse nime kohta. Taotlusele lisatakse koguduse õpetaja kirjalik arvamus ühinemise otstarbekusest.
(2) Praostkonna praost edastab taotluse kahe nädala jooksul kogudusele, kellega ühineda soovitakse. Koguduse nõukogu, kellele taotlus esitati, otsustab kahe kuu jooksul, kas ta annab nõusoleku ühinemiseks või mitte. Koguduse nõukogu otsus saadetakse ühinemisettepaneku teinud kogudusele ja praostkonna praostile ning sellele lisatakse koguduse õpetaja kirjalik arvamus ühinemise otstarbekusest. Juhul kui koguduse nõukogu ei nõustu koguduste ühinemisega, loetakse ühinemine nurjunuks.
(3) Kui taotluses soovitakse ühineda kogudusega, mis kuulub naaberpraostkonda, saadab praost ühinemistaotluse kahe nädala jooksul pärast selle saatmist naaberpraostkonna praostile. Naaberpraostkonna praost saadab kahe nädala jooksul taotluse kogudusele, kellega ühineda soovitakse. Kogudus järgib käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud korda ja tähtaega. Naaberpraostkonna praost saadab kahe nädala jooksul pärast koguduselt vastuse saamist selle koos oma kirjaliku arvamusega temalt arvamuse küsinud praostile.



TAGASI