6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 181. Täiskogu koosolek uue koguduse asutamiseks koguduse jagunemise teel

(1) Kui konsistoorium andis nõusoleku koguduse jagunemiseks, kutsub praostkonna praost pärast konsistooriumi sellekohase otsuse saamist kokku jaguneva koguduse täiskogu koosoleku. Täiskogu koosolek tuleb kutsuda kokku mitte vähem kui nelja ning mitte enam kui kaheksa nädala jooksul pärast konsistooriumi otsusest teadasaamist. Täiskogu koosoleku kokkukutsumise teates nimetatakse koosoleku esialgne päevakord ning viis, kuidas koguduse täiskogu liikmed saavad tutvuda jagunemistaotluse ja selle lisadega.
(2) Täiskogu koosolekut, millel otsustatakse koguduse jagunemine ning uue koguduse asutamine, juhatab praost.
(3) Koguduse jagunemise heakskiitmiseks peab täiskogu heaks kiitma:
     1) jagunemistaotluse;
     2) konsistooriumi otsuse jagunemisel tekkivate kihelkondade piiridest;
     3) koguduse nõukogu ettepaneku tütarkogudusele antava vara ja kohustuste kohta.
(4) Kui koguduse täiskogu ei nõustu koguduse jagunemisega või konsistooriumi otsusega jagunemisel tekkivate kihelkondade piiridest või koguduse nõukogu ettepanekuga tütarkogudusele antava vara ja kohustuste kohta, loetakse jagunemine nurjunuks.
(5) Koosoleku käik protokollitakse. Protokollimiseks valivad täiskogu liikmed endi hulgast protokollija ja kolm protokollile allakirjutajat. Protokollile lisatakse jagunemisettepaneku tegijate nimekiri, milles on näidatud nende elukohad ja isikukoodid, koos ettepaneku tegijate allkirjadega. Juhul kui jagunemisel luuakse mitu uut kogudust, lisatakse iga loodava koguduse kohta eraldi jagunemisettepaneku tegijate nimekiri.
(6) Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija ja kolm selleks valitud allakirjutajat. Täiskogu koosoleku protokolli ärakirja saadab praost kahe nädala jooksul pärast koosolekut konsistooriumile. Ärakirja õigsuse kinnitab praost.TAGASI