6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 179. Koguduse jagunemise taotlus

(1) Koguduse jagunemise ja uue koguduse või koguduste asutamise taotluse (edaspidi jagunemistaotluse) teevad vähemalt 12 koguduse täiskogu liiget. Jagunemistaotluses teatatakse koguduse jagunemise põhjendus ning nimetatakse koht, kus asuks tütarkoguduse jumalateenistusteks ja ametitalitusteks kasutatav hoone või ruum. Jagunemistaotlusele lisatakse uue koguduse asutajate nimekiri, milles on näidatud nende elukohad ja isikukoodid, koos asutajate allkirjadega. Juhul kui jagunemisel luuakse mitu uut kogudust, lisatakse iga loodava koguduse kohta eraldi jagunemisettepaneku tegijate nimekiri. Jagunemistaotlusele lisatakse:
     1) ettepanek tütarkoguduse kihelkonna piiride määramise kohta;
     2) ettepanek tütarkoguduse nime kohta.
(2) Jagunemistaotlus esitatakse koguduse nõukogule. Koguduse nõukogu vaatab jagunemistaotluse läbi kahe kuu jooksul pärast selle saamist ning annab sellele nõusoleku või mitte.
(3) Kui koguduse nõukogu on jagunemistaotlusele nõusoleku andnud, edastab ta selle kahe nädala jooksul praostile. Jagunemistaotlusele lisatakse nõukogu ettepanek tütarkogudusele üle antava vara ja kohustuste kohta ning koguduse õpetaja kirjalik arvamus jagunemise otstarbekusest.
(4) Praost edastab jagunemistaotluse nelja nädala jooksul konsistooriumile, lisades sellele oma kirjaliku arvamuse.TAGASI