6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 175. Uue koguduse asutamise koosolek

(1) Kui konsistoorium andis nõusoleku uue koguduse asutamiseks, kutsub praostkonna praost nelja nädala jooksul pärast konsistooriumi sellekohase otsuse saamist koguduse asutamise koosolekule kokku asutamistaotluse esitanud isikud.
(2) Koguduse asutamise koosolekut juhatab praost. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 12 taotluse esitanut. Otsused tehakse lihthäälteenamusega.
(3) Asutamiskoosoleku käik protokollitakse. Protokollimiseks valivad asutajad endi hulgast protokollija ja kolm protokollile allakirjutajat. Protokollile lisatakse asutajate nimekiri, milles on näidatud nende elukohad ja isikukoodid, koos asutajate allkirjadega.
(4) Koosoleku protokollile kirjutavad alla praost, protokollija ja kolm selleks valitud allakirjutajat. Asutamise koosoleku protokolli ärakirja saadab praost kahe nädala jooksul pärast koosolekut konsistooriumile. Ärakirja õigsuse kinnitab praost.TAGASI