6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 172. Arvamuste kogumine asutamistaotluse kohta

(1) Praostkonna praost saadab kahe nädala jooksul pärast kihelkondliku koguduse asutamistaotluse saamist nõude kirjaliku arvamuse esitamiseks nende koguduste õpetajatele, kelle kihelkonda uus kogudus soovitakse asutada. Koguduse õpetaja peab arvamuses teatama, kas ta on nõus uue koguduse asutamisega või mitte. Arvamuse saadab ta praostile kahe nädala jooksul pärast nimetatud nõude saamist praostilt.
(2) Kui asutatav kogudus paikneks osaliselt ka naaberpraostkonna territooriumil, küsib praost, kellele esitati asutamistaotlus, arvamust naaberpraostkonna praostilt, saates kahe nädala jooksul sellesisulise kirja. Naaberpraostkonna praost saadab kahe nädala jooksul pärast nimetatud kirja saamist nõude kirjaliku arvamuse esitamiseks nende koguduste õpetajatele, kelle territooriumile uus kogudus soovitakse asutada. Koguduste õpetajad järgivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud korda ja tähtaega. Naaberpraostkonna praost saadab koguduste õpetajate arvamused koos oma arvamusega temalt arvamuse küsinud praostile kahe nädala jooksul pärast kõigi asjassepuutuvate koguduste õpetajatelt arvamuse saamist.
(3) Juhul kui asutamistaotluses on märgitud koguduse liikmeskonna koondumise alus, mis ei ole kihelkondlik, pöördub praostkonna praost käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvamuse nõudega koguduse õpetaja poole, kelle koguduse kihelkonnas asub koht, kus asuks loodava koguduse jumalateenistusteks ja ametitalitusteks kasutatav hoone või ruum. Koguduse õpetaja järgib arvamuse andmisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud korda ja tähtaega.TAGASI