6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 171. Uue koguduse asutamise taotluse esitamine

(1) Uue koguduse asutamise taotluse (edaspidi asutamistaotluse) koostavad vähemalt 12 EELK koguduse täiskogu liiget, kes on vähemalt 18-aastased. Taotluse esitajad kirjutavad taotlusele oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha ning lisavad igaüks õiendi selle kohta, et nad on mõne EELK koguduse täieõiguslikud liikmed. Selle õiendi annab välja koguduse õpetaja. Taotlusele allakirjutanutest järjekorras esimest loetakse taotlejate esindajaks.
(2) Asutamistaotluses märgitakse ära:
     1) koguduse kihelkonna piirid või muu liikmeskonna koondumise alus;
     2) koht, kus asuks loodava koguduse jumalateenistusteks ja ametitalitusteks kasutatav hoone või ruum.
(3) Asutamistaotlus esitatakse selle praostkonna praostile, kelle praostkonna territooriumil asuks loodava koguduse jumalateenistusteks ja ametitalitusteks kasutatav hoone või ruum.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise ja koguduse EELK-sse vastuvõtmise vahelisel ajal toimub taotluse esitanute vaimulik teenimine kooskõlastatult praostkonna praostiga.TAGASI