5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
5. peatükk. Praostkonna juhtimine

§ 167. Praostkonna sinodi pädevus ja otsuste täitmine

(1) Praostkonna sinodi pädevuses on lisaks põhikirjas nimetatule:
     1) praostkonna majandusaruande ja eelarve vastuvõtmine;
     2) praostkonna tegevusaruande heakskiitmine;
     3) praosti ettepanekul praostkonna nõukogu liikmete valimine;
     4) revisjonikomisjoni või revidendi valimine oma liikmete hulgast neljaks aastaks ja revisjoni määramine;     
5) ühe peapiiskopi kandidaadi ülesseadmine;
     6) kiriku juhtimisorgani või peapiiskopi, piiskopi ja praosti esitatud küsimuse arutamine ja otsuse tegemine;
     7) ettepanekute tegemine kiriku juhtimisorganitele ja ametiisikutele;
     8) muu otsuse vastuvõtmine, mis on vajalik praostkonna tegevuse korraldamiseks.
(2) Sinodi otsuste täitmist korraldavad ja jälgivad praost ja praostkonna nõukogu.TAGASI