5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 164. Protokoll

(1) Vaimulike konverentsi istungi kohta koostatakse protokoll, mis saadetakse 30 päeva jooksul konsistooriumile.
(2) Protokolli kantakse konverentsi otsused. Protokollile lisatakse osavõtjate nimekiri, kirjalikult esitatud ettekanded jmt.
(3) Konverentsi otsused avaldatakse EELK koduleheküljel ja ajalehes "Eesti Kirik" ning saadetakse muul sobival viisil (posti teel vms) konverentsi liikmetele.
(4) Konverentsi istungi helisalvestuse olemasolul avaldatakse see elektrooniliselt EELK koduleheküljel.TAGASI