5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 155. Istungi kokkukutsumine ja juhatamine

(1) Vaimulike konverentsi istungi kutsub kokku konverentsi juhatus vähemalt ühel korral aastas.
(2) Kokkukutsumise aeg, koht ja esialgne päevakord tehakse teatavaks vähemalt kuu aega varem ajalehes "Eesti Kirik" ja muul sobival viisil (posti teel saadetavad kutsed vms).
(3) Istungit juhatab konverentsi juhatuse liige.
(4) Kõik istungi juhtimisega seotud küsimused, mis ei ole sätestatud käesoleva kodukorraga, otsustab istungi juhataja.TAGASI