5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 140. Hääletamine konsistooriumi istungil

(1) Hääletamine on avalik või nimeline. Nimeliselt hääletatakse vähemalt ühe hääletaja nõudel.
(2) Otsused tehakse lihthäälteenamusega; häälte poolnemisel loetakse ettepanek tagasilükatuks.TAGASI