5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 138. Konsistooriumi istung

(1) Istungi päevakord võetakse vastu istungi alguses.
(2) Päevakorra arutamise ajal võib konsistooriumi liige teha ettepaneku täiendada päevakorda uue päevakorraküsimusega. Ettepaneku päevakorda võtmise üle hääletatakse igal konkreetsel juhul eraldi.
(3) Päevakorraküsimuse arutamisel kuulatakse ära sellekohane ettekanne, esitatakse ettekandjale küsimusi ja kuulatakse ära vastused. Sellele järgnevad arvamusavaldused, mille lõpetamine otsustatakse juhataja ettepanekul lihthäälteenamusega.
(4) Muudatused ja täiendused eelnõus tehakse ning akt võetakse vastu lihthäälteenamusega.TAGASI