5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 137. Konsistooriumi istungi ettevalmistamine

(1) Õigus esitada konsistooriumi istungile arutamiseks eelnõusid ja päevakorraküsimusi on konsistooriumi liikmel, piiskoplikul nõukogul, vaimulike konverentsil, kirikukogu ja konsistooriumi komisjonil, praostkonna sinodil ja praostil.
(2) Eelnõu, esildis või kirjalik ettepanek esitatakse dateerituna ja allkirjastatuna konsistooriumi kantseleile.
(3) Kantsler saadab laekunud eelnõud, esildised ja kirjalikud ettepanekud seisukohavõtmiseks või otsustamiseks vastava töövaldkonna assessorile või nõukogule kahe tööpäeva jooksul pärast saabumist. Kantsler võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikult või organilt küsida eelnõu, esildise või ettepaneku kohta seisukohta, mis saadetakse kantslerile ühe kuu jooksul.
(4) Konsistooriumi istungi päevakorra eelnõu koostab peapiiskop, piiskop või kantsler. Päevakorraeelnõu koos eelnõude ja muude materjalidega saadab konsistooriumi kantselei konsistooriumi liikmetele hiljemalt viis päeva enne istungit.
(5) Kõik konsistooriumi istungi päevakorda võetavad küsimused peavad olema vormistatud eelnõu kujul. Kantsler tagab, et eelnõu vormistatakse kooskõlas Eesti Vabariigi ja EELK õigusaktidega koostöös eelnõu või päevakorrapunkti algatajaga.TAGASI