5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
3. jagu. Konsistooriumi tööorganid

§ 135. Konsistooriumi komisjoni kodukord

(1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool tema liikmetest, kuid mitte vähem kui kolm liiget.
(2) Komisjon teeb otsused lihthäälteenamusega: otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt antakse rohkem hääli kui vastu.
(3) Komisjoni koosolekut protokollib komisjoni sekretär. Protokolli ärakiri saadetakse 10 päeva jooksul posti või elektronposti teel konsistooriumi kantseleisse. Mitte rohkem kui kolme aasta möödumisel koosolekust või komisjoni töö lõpetamisel antakse protokolli originaal koos juurdekuuluvate materjalidega üle konsistooriumile.
(4) Peapiiskopil, piiskopil ja kantsleril on õigus osaleda komisjoni koosolekul sõnaõigusega.TAGASI