5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
3. jagu. Konsistooriumi tööorganid

§ 133. Konsistooriumi kantselei

(1) Konsistooriumi kantselei täidab järgmisi ülesandeid:
     1) korraldab konsistooriumi, peapiiskopi ja piiskopi asjaajamist ning tehnilist teenindamist;
     2) korraldab kirikukogu, piiskoppide kogu, piiskopliku nõukogu, kirikukohtu ja vaimulike konverentsi tehnilist teenindamist;
     3) toimetab elektroonilist Kiriku Teatajat;
     4) korraldab EELK keskarhiivi tööd;
     5) korraldab vaimulike teenistuskirjade pidamist;
     6) korraldab EELK raamatupidamist;
     7) korraldab EELK avalikke suhteid ja välissuhteid;
     8) täidab muid kiriku õigusaktidega talle pandud ülesandeid.
(2) Konsistoorium võib määrata asekantsleri, kes täidab konsistooriumi kantselei põhimäärusega talle pandud ülesandeid ja kes allub vahetult kantslerile.TAGASI