5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
2. jagu. Konsistooriumi liikmete töövaldkonnad

§ 132. Kantsleri pädevus

(1) EELK majanduselu juhina kantsler:
    1) omab majanduselu juhtides kõiki assessori õigusi ja kohustusi;
    2) juhib EELK majandusnõukogu;
    3) koordineerib välisabi kasutamist ja taotluste esitamist üldkiriklike projektide toetamiseks;
    4) töötab välja EELK majanduse strateegia ja taktika, sh kinnitab tegevuskavad investeerimise, kinnisvarade kasutamise jm alal;
    5) jälgib EELK eelarve täitmist ning esitab iga kolme kuu järel majandusnõukogule sellekohase aruande ning tuludekulude prognoosi;
    6) korraldab EELK õigusaktidega määratletud volituste raames konsistooriumi sihtotstarbeliste fondide tegevust;
    7) täidab muid kiriku õigusaktidega talle pandud ülesandeid.
(2) Konsistooriumi kantselei juhina kantsler:
    1) koordineerib konsistooriumi liikmete ja kantselei töötajate tegevust konsistooriumi otsuste elluviimisel;
    2) tunnistatud kehtetuks 29.11.2017;
    3) esitab konsistooriumile kinnitamiseks kantselei põhimääruse ja koosseisu;
    4) tunnistatud kehtetuks 30.11.2006;
    5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu konsistooriumi töötajaga;
    6) koostab EELK eelarve ja eelarve täitmise aruande eelnõu;
    7) vastutab EELK eelarve rahade õigus- ja sihipärase kasutamise eest;
    8) täidab muid kiriku õigusaktidega talle pandud ülesandeid.TAGASI