« tagasi


Kõne nelipüha tänupalvusel


Armas kogudus, armsad autasustatavad! Kuulsime kirjast korintlastele, et armuandides on küll erinevusi, kuid Vaim on seesama! (1Kr 12:4)

Vaimuanded ja annid (kr charisma) on kuninglik, jumalik kink. Midagi, mida antakse nii ülevoolavalt, et seda saab teistega jagada. Mõnes kohas, näiteks Rooma 5:16, nimetab apostel harismaks kogu Jumala antud uut elu.

Vaim loob, teeb elavaks, ehitab üles! Loomislugu kõneleb ürgvete kohal hõljuvast Jumala Vaimust. Jumala Vaimu läbi sai inimene elavaks hingeks. Jeesus ütleb, et kes ei sünni veest ja Vaimust, ei pääse Jumala riiki! Nelipühipäeval valas Jumal oma Vaimu välja nõnda, et sündis uus vaimulik osaduskond – Kristuse kirik. Ikka ja jälle, eriti vaimulike ametisseseadmisel, on lauldud iidset laulu: Veni Creator Spiritus – Tule, Looja Vaim!

Alati pole meile selged piirid inimvaimu ja Jumala Vaimu vahel. Unustame tänulikkuse, võtame kõike endastmõistetavalt, kasutame oma oskusi sihitult või valel eesmärgil. Tihti on talendid värvatud labasuse, destruktiivsuse, isegi surmakultuuri teenistusse. Nelipüha kutsub meid taas vaatama üles, märkama Jumala vaimutööd, olema tänulikud tema armu ja inimeste eest, kes neile antud armuande sihipäraselt kasutavad.

Lugu Newtonist, kes olevat avastanud gravitatsiooniseaduse, kuna õun talle pähe kukkus, ei kutsu tänama õuna. Õunu on läbi aegade inimestele pähe langenud. Vaevalt oli seegi midagi erilist. Tähtis oli mõttevälgatus. Inspiratsioon, mille kasutamiseks teadusemees avatud ja valmis oli. Teame, et ta oli ka sügavalt usklik mees. Kas oleme valmis avama end Jumala Vaimule?

Vaimu-sisendus, inspiratsioon, mille kingib Püha Vaim, juhatab meid Jeesuse sõnul „kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.”(Jh 16:13). Inspiratsioon ja visioon käivad käsikäes. Me oleme osa tulevikust ja meile on kingitud eskatoloogiline, igavikuline perspektiiv. Me töötame selle nimel.

Püha Vaimu tulekust kõneldes ütles Jeesus, et maailm ei näe mind enam, aga „teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama.”(Jh 14:19). See tähendab: ära tunda ja mõista Jeesust igal ajajärgul, olla elav liige tema vaimuliku ihu osaduses, kirikus. Küsida ikka ja uuesti, mis on siin minu ülesanne, kuidas saan oma ande kasutada Jumala riigi heaks?

Apostel Paulus rõhutab kirjas efeslastele, et meile on antud mitmesugused ametid ja anded selleks, et „meid valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks” (Ef 4:12). Täna on siin kirikus palju tublisid abilisi, erinevate ametite ja vaimuandidega. Aga Vaim on sama! Igaühel võib olla veidi isesugune arusaam kirikust, sõltuvalt oma oskusest ja vaatenurgast, kuid Jumala Vaim loob terviku. Ja tema töö on ilus.

On ju „Jumala riik õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus”, nagu ütleb apostel Paulus, ja lisab: „kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt” (Rm 14:17.18). Osutagem siis kiriku sünnipäeval siin, Eestimaa emakirikus, tunnustust! Sellega ütleme kaudse tänu väga paljudele ustavatele töötegijatele ja tunnistajatele meie ümber, kelle teod austavad ja ülistavad Jumalat.

Tänu Jumalale teie ja nende kõikide eest! Ja Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala, Isa armastus ja Püha Vaimu osadus olgu ja jäägu meiega. Aamen.


Andres Põder
Peapiiskop

23.05.2010 Tallinna toomkirik

« tagasi  üles