« tagasi


Jutlus Kolmainupühal, praost emeritus Paul Saare 90. sünnipäeval


4Mo 6:22-27 loeme: Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: "Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: "Õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda: Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!" Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid!" Aamen.

Oleme neil päevil tähistanud Eesti lipu 125. aastapäeva. Teame, et see lipp õnnistati Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Lipu näol on see nimi pandud kogu meie rahva peale!

Kui Tõnis Mägi on nimetanud meie lippu triipkoodiks, mis peaks ühendama rahvast, siis lisaksin, et esmajoones peaksid meie kolm lipuvärvi meile meenutama Kolmainu Jumalat! Nõnda nagu sinine, must ja valge moodustavad ühe eesti lipu, nõnda on ka Isa, Poeg ja Püha Vaim üksainus Jumal, kes meid Loojana, Lunastajana ja Pühitsejana kutsub, õnnistab ja meile elu kingib, mis on igavene, täis armastust, headust ja ilu. See ei saa otsa, seda jätkub jagada!

Mõne päeva eest vahendas televisioon ühe Tallinna vanamemme 105. aastast sünnipäeva. Südamesse läksid sünnipäevalapse soovisõnad televaatajatele: Olgu Jumala õnnistus teile kõigile saatjaks, et elu ikka hästi edasi läheb! Õnnistussõnad iseloomustavad hästi ka praost emeeritus Paul Saare 90 aasta pikkust eluteed.

Väljendid õnnistamine, õnnistus, õnnis ja õndsus võtavad kokku peaaegu kõik selle, mida inimene oma olemasoluks ja hingerahuks igatseb ja vajab. Sellele on suunatud kasvõi Tammsaare suurteoste paatos. „Kas ma sain õndsaks?“, küsib Põrgupõhja Jürka taevaväravas.

Professor Elmar Salumaa meelest on õndsus koondmõiste kõige selle kohta, mis inimesele Jumalalt osaks saab nii praeguses kui ka tulevases ja igaveses elus. See on nii õnne ülivõrre kui Jumala annina veel midagi palju enamat ja haaramatumat.

Õndsus algab õnnistusest. Vanas Testamendis nimetatakse seda umbes 400 korda, Uues Testamendis 70 korda. Kõikjal, kus Jumal sekkub inimeste maailma ja ennast ilmutab, enda loomust meile tunda annab, on taustaks ja sihiks meie eluõnn ja õndsus.

Tunnistada Jumalat Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna tähendab ühtaegu kindel olla tema headuses ja abis. Kiriklik õnnistusvormel ütleb: Õnnistagu meid kõigeväeline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim!

Ülistades Efesose kirjas Jumalat Isa, nimetab Paulus päästet Kristuses taevaseks vaimulikuks õnnistuseks, mis on tulnud meie juurde Püha Vaimu kaudu. Juba Vana Testamendi usuisale Aabrahamile tõotatakse: Sinu läbi saavad õnnistuse osaliseks kõik suguvõsad maa peal. (1Mo 12:3).

Apostel Paulus selgitab: Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud… selleks, et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu. (Gl 3:13.14).

Teisisõnu, Jumal võtab meid vastu oma lastena ja hoolitseb ise meie eest! Piibliaja inimeste tavaks oli, et kui kedagi võeti vastu õnnistussõnaga, tähendas see liitmist selle kodu ja pere eluosadusse, osasaamist kõigest heast, mida seal pakkuda oli, hoolitust ja kaitset. Nõnda tähendab ka Jumala õnnistus osadust temaga kui eluandjaga.

Kui ülestõusnud Issand lahkub oma õpilastest, õnnistab ta neid ja ütleb: Vaata, ma olen iga päev teie juures kuni maailma otsani. Siin väljendub seesama, mis Aaroni õnnistuses. Sellepärast lõpeb ka iga jumalateenistus Aaronile öeldud kolmekordse jumaliku õnnistusega, mis on sillaks jumalateenistuse ja meie argielu vahel. Ilma Jumala ligiolu ja heatahtlikkuseta muutuks see maailm lootusetuks.

Laulik Taavet ütleb: Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. (Ps 84:6-8) Just nii on kulgenud ka meie armsa venna, praost Paul Saare elutee.

Linnamisjonäri pojana usuline pilk elule kodust ja pühapäevakoolist. Usuteaduskond. Okupatsioon, õpingute katkemine, abiellumine Soomes ja poja sünd. Vangina sakslaste koonduslaagris Tallinnas. Vabatahtlikuna soomepoisiks. Vangistus Soomes ja usuteaduskonna lõpueksam vanglamüüride vahel. Väljasaadetuna Nõukogude Eestisse. Ordinatsioon ja vaimulikutöö Vändras, Toris ja Tallinna Kaarli koguduses. Arreteerimine ja sõjatribunali otsus 25. aastaseks kinnipidamiseks.

Vabanemine kolme aasta pärast. Seejärel töö õpetajana Varblas ja 26 aastat Hageris. Abipraosti ja praosti ülesanded. Petroskoi koguduse hooldamine Karjalas ja töö Ingeri praostkonna praosti kohusetäitjana. Soomepoiste hingekarjane ja ühiskonnas tunnustatud veteran. Pärast abikaasa surma Soomes uuesti abiellununa ka tütre isa, samuti vanaisa. Usuisa väga paljudele. Imetlusväärne oma vaimulikus ja ihulikus jõulisuses – hoolimata vaenuvägedest, ajatormidest ja haigustest. Jumala nimel on kõik võimalik!

Need, kelle peale on pandud Jumala nimi, kes tegutsevad tema nimel, kogevad tema ligiolu ja õnnistust – just nii, nagu kõlab Pühakirja sõnum: Issand õnnistab ja hoiab sind! Varjab hädaohtudes, trööstib kaotustes, juhib lootuse, elu ja õnne allikale. See on taevase Isa armastav loomus!

Issand laseb paista oma pale sinu peale ja on sulle armuline! Ta ei jäta sind pimedusse, ta ei ole sulle selga keeranud, ei ole tundmatu, tumm ja hoolimatu Jumal! Ta on saatnud oma Poja Jeesuse Kristuse, kes on meie Päästja ja Õnnistegija, kes meie süü ja patu, meie inimliku nõrkuse enda kanda võtab ja ütleb: Mina olen maailma valgus, kes minu järel käib, ei käi pimeduses, vaid tal on eluvalgus. Ja Issand on ustav, temale võime toetuda.

Issand tõstab oma pale meie üle ja annab meile rahu! Ta ei ole üleolev, vaid ülevaatav ja hindav, valades ülevalt meisse oma Püha Vaimu tarkust ja väge, et leiaksime elu tõelise tasakaalu ja kindluse. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus: Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Oma rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! (Jh 14:27).

Sõna otseses mõttes saab õnnistada ainult Kolmainus Jumal ise! Siiski rääkis Issand Moosesega ja ütles: Õnnistades öelge nõnda! Ka Jeesus ainult ei õnnista jüngreid vaid nõuab: Õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. (Lk 6:27–28).

See on ka kiriku ja kristlaste tänane missioon, teistsuguse mõtteviisi ja elu sissetung jumalatusse maailma. See teeb ülekohtu ja ahastuse oru allikate maaks! Just nii saab teoks Ristilöödu järgimine ja Jumala õnnistuse edasiandmine. Olgem siis õnnistav rahvas, Jumala armastust ja rõõmusõnumit vahendav rahvas! Olgem rahvas, kes väärivad oma lippu! Selleks olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha Vaimu osadus alati meiega! Aamen.


Andres Põder
Peapiiskop

07.06.2009 Hageri

« tagasi  üles