Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Konkurss Mustamäe Kiriku SA juhatuse liikme ametikohale


Mustamäe Kiriku Sihtasutuse (asutamisel) nõukogu

kuulutab välja konkursi
sihtasutuse juhatuse liikme ametikohale

Mustamäe Kiriku Sihtasutuse põhieesmärgiks on Tallinnasse, Mustamäele luterliku kiriku ehitamise, rahastamise, haldamise ja kasutamise korraldamine.

Juhatuse liikme ülesanded:Mustamäe kirik

1) Mustamäe kiriku ehitamise juhtimine, sh;
o ehituse ajakava ja eelarve koostamine
o vajadusel kõigi vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimine
o ehitamiseks vajalike hangete korraldamine (ehitus, omanikujärelevalve, ekspertiisid jm vajalikud hanked), sealhulgas lähteülesande ja hankedokumentide koostamine, hankemenetluste läbiviimine ja hankelepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
o hanke tulemusena sõlmitud lepingute järelevalve ja tellija esindamine
o tellijapoolse lepingukohustuste täitmise tagamine ja tellija esindamine
o ehitustööde protsessi kontrollimine, sh töökoosolekute korraldamine ja juhtimine
o võimalike lepingu käigus tekkinud probleemide menetlemine ja lahendamine
o võimalike lepingu käigus tekkinud muudatuste menetlemine ja hindamine ning nõukoguga kooskõlastamine
o ehitusprotsessi dokumenteerimine ja aruandlus nõukogu ees
o teostatud projektdokumentatsiooni vastavuse ja ehitustööde kvaliteedi järelevalve ja kontrollimine
o tööde vastuvõtmine ja dokumentatsiooni vastavuse kontrollimine.

2) sihtasutuse igapäevatöö juhtimine vastavalt sihtasutuse põhikirjale ja nõukogu kinnitatud tegevuskavale, sh:

o sihtasutuse tegevuskava ja tööplaani koostamine ning nõukogule kinnitamiseks esitamine
o lisarahastuse võimaluste leidmine (annetuskampaaniate läbiviimine ja sponsorite leidmine, projektide kirjutamine jmt)
o sihtasutuse raamatupidamise ja aruandluse korraldamine
o muude projekti realiseerimiseks ja eesmärgi saavutamiseks vajalike ülesannete ja kohustuste täitmine.

Eeldame:

· Ehitusalane vähemalt rakenduslik (sealhulgas ka Nõukogude Liidu aegne kesk-eri ehk tehnikumi haridus) kõrgharidus või tehnikaalane kõrgharidus ja ehitusalase kutsetunnistuse (ehitusjuht, omanikujärelevalve vms) olemasolu
· muu kõrg- kutsealane- või keskharidus ja vähemalt 5-aastane töökogemus ehitusettevõttes ehitustööde projektijuhina, mille käigus on isiku juhtimisel rajatud või rekonstrueeritud suuremahulisi ehitisi
· vähemalt 5-aastane töökogemus ehitusvaldkonnas (projekteerimine, omanikujärelevalve, ehitus (sh ka eriosad), ehitustööde tellija)
· kristlik maailmavaade
· kõrge motivatsioon
· tulemustele orienteeritus
· väga hea eesti keele oskus ja inglise keele valdamine nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb vene keele ja teiste võõrkeelte oskus
· lisaks ootame kandidaadilt kohusetundlikkust, täpsust, analüüsivõimet, head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui koos meeskonnaga.

Pakume:

· harukordset võimalust ehitada Tallinnasse uus kirik
· huvitavat tööd
· uusi väljakutseid ja kogemusi.

Sooviavaldus koos CV-ga, haridust tõendavate dokumentide ärakirjadega palume esitada märgusõnaga „Konkurss“ hiljemalt 4. septembriks 2016 EELK Konsistooriumi aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või saata e-posti aadressile konsistoorium@eelk.ee.

  • Sooviavalduses tuleb:
    loetleda need kogemused, oskused ja muud argumendid, mis annaksid sihtasutuse nõukogule põhjendatud aluse valida avaldaja välja kõigi teiste avaldajate seast (motivatsioonikiri);
  • nimetada soovitava brutokuutasu suurus.

Kontaktisik:

kantsler Ülle Keel, tel 627 7355, e‑post kantsler@eelk.ee

Prindi