Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku ja EELK vahelise koostöölepingu pikendamine

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, keda esindab peapiiskop Urmas Viilma
ja
Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku, keda esindab piiskop prof dr Martin Hein

 

KOOSTÖÖKOKKULEPE

 

PREAMBULA

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik toetuvad Kristuse eestpalvele kiriku ühtsuse eest (Jh 17:20jj). Samas on nad ühendatud usus temasse ja osasaamises tema ihus juba antud ühtsusest.

Leuenbergi Konkordia alusel tugevdavad mõlemad kirikud oma paljude aastate vältel kujunenud sidemeid ning sõlmivad sel eesmärgil järgmise kokkuleppe.

 

§ 1

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik tunnistavad, et nad on kutsutud ühiselt tunnistama evangeeliumi, teenima inimesi ning astuma välja rahu ja lepituse eest Euroopas. Nad toetavad teineteist selle ülesande täitmisel ühiskondlikust kontekstist lähtudes.

 

§ 2

Koostöö teostub muu hulgas:

 • kristlikus ühtekuuluvuses ja vaimulikus osaduses (isiklikus ja jumalateenistuslikus eestpalves)
 • korrapärases informatsioonivahetuses
 • vastastikustes külastustes
 • ühistes üritustes (näiteks kiriku kaastööliste väljaõppe ja täiendusõppe, kirikumuusika ning laste- ja noortetöö valdkonnas)
 • kiriku kaastööliste vahetuses
 • vastastikustes nõupidamistes
 • ideelise, ainelise ja finantsabi andmises eelnevate kokkulepete alusel

 

§ 3

Kirikute koostöö tähendab sammu kiriku ühtsuse suunas. Seetõttu on mõlemad kirikud huvitatud:

 • et nende kogudused ja praostkonnad / piirkonnad kaasatakse koostöösse
 • et kogudused, praostkonnad / piirkonnad ja kirikuvalitsused informeerivad üksteist koostööd puudutavatest plaanidest ja nende elluviimisest
 • et mõlemad kirikud tegelevad ühiselt teoloogiliste, eetiliste ja ühiskondlik-poliitiliste küsimustega
 • et mõlemad kirikud arvestavad omavahelises koostöös oma teisi oikumeenilisi suhteid ja jagavad omavahel sellekohast informatsiooni
 • et nad edendavad ühist tunnistamist ja teenimist ning aitavad sellega kaasa kristlike kirikute ühtsusele Euroopas
 • et nad astuvad üheskoos välja rahu ja lepituse eest Euroopas ja maailmas
 • et nad toetavad teineteist teoloogilise väljaõppe ja koguduste ülesehitamise küsimustes

 

§ 4

Koguduste ja praostkondade / piirkondade vahel sõlmitud koostöölepingud kinnitab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt konsistoorium Tallinnas ja Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku poolt kirikuvalitsus Kasselis.

 

§ 5

Käesolev kokkulepe jõustub allakirjutamise kuupäevast. See sõlmitakse viieaastase kehtivusega ja seda võib pikendada. Kokkuleppe kehtivuse neljanda aasta jooksul informeerivad mõlemad kirikud teineteist selle rakendamisel saadud kogemustest, muudavad vajaduse korral selle tingimusi ja lepivad pikendamise suhtes kokku.

 

§ 6

Käesolev kokkulepe on koostatud eesti ja saksa keeles.

 

Fritzlar, 18. märts 2001
Peapiiskop dr h.c Jaan Kiivit Piiskop dr Martin Hein

* * *

 

Käesolevaga pikendatakse ülaltoodud koostöökokkulepet viie aasta võrra kuni aastani 2011 koostöökokkuleppe § 5 ja mõlema kirikuvalitsuse otsuse alusel.

Tallinn, 25. juuni 2006
Peapiiskop Andres Põder Piiskop prof dr Martin Hein

* * *

 

Käesolevaga pikendatakse ülaltoodud koostöökokkulepet viie aasta võrra kuni aastani 2016 koostöökokkuleppe § 5 ja mõlema kirikuvalitsuse otsuse alusel.

Tallinn, 22. mai 2011
Peapiiskop Andres Põder Piiskop prof dr Martin Hein

* * *

 

Käesolevaga pikendatakse ülaltoodud kohandatud koostöökokkulepet viie aasta võrra kuni aastani 2021 koostöökokkuleppe § 5 ja mõlema kirikuvalitsuse otsuse alusel.

Biškek, 16. juuni 2016
Peapiiskop Urmas Viilma Piiskop prof dr Martin Hein