Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konsistoorium

Konsistoorium on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku valitsus, mille ülesandeks on kirikukogu otsuste täideviimine. Konsistooriumi president on peapiiskop ja liikmed piiskop peapiiskopi asetäitja ülesannetes ning viis assessorit. Kantsleri ja assessorid valib kirikukogu neljaks aastaks. Peapiiskop annab igale assessorile juhtida ühe või mitu tegevusala.

Konsistooriumi koosseis

1. Peapiiskop Urmas VIILMA
Töövaldkonnad: EELK kõrgeim vaimulik juht, eestikeelne diasporaa Ameerikas, Kanadas ja Austraalias. Rahvusvahelised ja oikumeenilised suhted, sh kõik, mis seotud suhetega partnerkirikutega, osaduskondadega ja koostööga rahvusvahelistes oikumeenilistes organisatsioonides ja Eesti Kirikute Nõukogus.

2. Lõuna piirkonna piiskop Joel LUHAMETS
Töövaldkonnad: peretöö, sh kõik, mis seotud kirikliku organiseeritud pere- ja paarisuhtetöö korraldamisega.

3. Lääne ja Põhja piirkonna piiskop Tiit SALUMÄE
Töövaldkonnad: autasustamine ja tunnustamine, muinsus- ja kunstiväärtused, pärand ja arhitektuur.

4. Kantsler õp Andrus MÕTTUS

5. Assessor õp Katrin-Helena MELDER
Töövaldkonnad: misjon, kiriklik laste- ja noorsootöö, sh kõik, mis seotud evangelisatsiooniga, kristliku kasvatusega, laste- ja noorsootööga, kateheesiga ja leeritööga üldkiriku tasandil.

6. Assessor õp dr Ove SANDER
Töövaldkonnad: diakoonia-, hoolekandetöö, sh kõik, mis seotud organiseeritud heategevusega, üldkirikliku diakooniaga, hingehoiuga, kaplanaatidega, sotsiaal- ja kogukonnatööga.

7. Assessor praost Marko TIITUS
Töövaldkonnad: haridus, jumalateenistuselu ja kirikumuusika, sh kõik, mis seotud usu- ja usundiõpetusega, kirikliku alus- ja üldharidusega, teoloogilise kõrgharidusega, liturgia ja kirikumuusikaga. Vaimulike ettevalmistus pastoraalseminaris, vaimulike täiendkoolitus ja retriit.

8. Assessor Anti TOPLAAN
Töövaldkonnad: meedia- ja kommunikatsioon,sh kõik mis on seotud kirikliku meediatöö koordineerimisega ajalehes Eesti Kirik, kristlikes ja muudes erameediakanalites, samuti rahvusringhäälingus.