Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konsistoorium

Konsistoorium on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku valitsus, mille ülesandeks on kirikukogu otsuste täideviimine. Konsistooriumi president on peapiiskop ja liikmed piiskop peapiiskopi asetäitja ülesannetes ning viis assessorit. Kantsleri ja assessorid valib kirikukogu neljaks aastaks. Peapiiskop annab igale assessorile juhtida ühe või mitu tegevusala.

 

Konsistooriumi koosseis

1. Peapiiskop Urmas VIILMA
Töövaldkonnad: EELK kõrgeim vaimulik juht, eestikeelne diasporaa Ameerikas, Kanadas ja Austraalias.

2. Lõuna piirkonna piiskop Joel LUHAMETS
Töövaldkonnad: peretöö – kõik, mis seotud peredega, perekeskuse ning selle allüksuste tegevusega.

3. Lääne ja Põhja piirkonna piiskop Tiit SALUMÄE
Töövaldkonnad: meedia ja kommunikatsioon, avalikud suhted, autasustamine ja tunnustamine, muinsus- ja kunstiväärtused, pärand ja arhitektuur.

4. Kantsler õp Andrus MÕTTUS

5. Assessor õp Katrin-Helena MELDER
Töövaldkonnad: misjon, kiriklik laste- ja noorsootöö, evangelisatsioon, sise-, välis- ja võrgu(interneti)misjon, kristlik kasvatus kogudustes, laste- ja noortelaagrid, katehees ja leeritöö.

6. Assessor Kadri Eliisabet PÕDER
Töövaldkonnad: rahvusvahelised ja oikumeenilised suhted, suhted partnerkirikutega ja osaduskondadega, koostöö rahvusvahelistes oikumeenilistes organisatsioonides ja EKN-is.

7. Assessor õp dr Ove SANDER
Töövaldkonnad: diakoonia- ja hoolekandetöö, heategevuse koordineerimine, koguduslik ja üldkiriklik diakoonia, hingehoid, kaplanaadid, sotsiaal- ja kogukonnatöö.

8. Assessor praost Marko TIITUS
Töövaldkonnad: haridus, jumalateenistuselu, usundiõpetus, kiriklik alus- ja üldharidus, teoloogiline kõrgharidus, liturgia ja kirikumuusika. Vaimulike ettevalmistus pastoraalseminaris, vaimulike täiendkoolitus ja retriit.